Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Martina Smíšková, Life Direction, Australské květové esence

1.1. Poskytovatel

Poskytovatelem je Martina Smíšková, Life Direction, se sídlem Slunečná 572, Šestajovice 250 92, IČO 74568060 (dále jen „Poskytovatel“). Poskytovatel je současně provozovatelem internetové stránky a e-shopu www.life-direction.cz (dále jen „Internetová stránka“).

1.2. Objednatel

Objednatelem je jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která objedná služby nebo produkty a tím uzavře s Poskytovatelem Smlouvu (jak je níže definována).
1.3. Poskytovatel a Objednatel jsou dále společně též označováni jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“.

2. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
2.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti Smluvních stran při poskytování Služby (jak je níže definována) a v aktuálním znění, které se nachází na Internetové stránce, jsou nedílnou součástí Smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a Poskytovatelem.
2.2. Právní vztahy Smluvních stran výslovně neupravené těmito Podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“).
2.3. Objednatel uzavřením Smlouvy na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
2.4. Objednávku lze uzavřít v českém jazyce a anglickém jazyce
3. UZAVŘENÍ A ÚČINNOST SMLOUVY
3.1. Objednatel objednává u Poskytovatele poskytnutí Služby závaznou objednávkou na Internetové stránce (dále jen „Objednávka“).
3.2. V Objednávce Objednatel uvede zejména:
3.2.1. druh zboží nebo služby
3.2.2. způsob platby Ceny (jak je níže definována)
3.2.3. frekvenci plateb Ceny,
3.2.4. své jméno, příjmení, příp. obchodní firmu, své místo podnikání nebo sídlo, své identifikační číslo a další kontaktní údaje,
3.2.5. příp. další údaje nutné k Objednávce.
Objednávka, která nebude obsahovat všechny výše uvedené údaje, se nepovažuje za Objednávku dle těchto Podmínek, ale pouze za žádost o využití Služby po dobu zkušebního období dle článku 13 těchto Podmínek. 3.3. Objednávku Objednatel učiní Poskytovateli prostřednictvím internetové stránky www.life-direction.cz. Objednávka je učiněna po vyplnění veškerých vyžadovaných údajů jejím závěrečným potvrzením Objednatelem.
3.4. Objednatel je povinen uvést v Objednávce pouze pravdivé a aktuální údaje. Poskytovatel nenese odpovědnost za jakoukoliv škodu vzniklou Objednateli z důvodu uvedení nepravdivých či neaktuálních údajů v Objednávce.

 

3.5. Učiněním Objednávky Objednatel současně potvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a zavazuje se je dodržovat.
3.6. Objednávka se považuje za doručenou Poskytovateli okamžikem, kdy příslušné elektronické prostředky Poskytovatele zaznamenají učinění Objednávky Objednatelem. Doručením Objednávky Poskytovateli je uzavřena smlouva o poskytnutí Služby (dále jen „Smlouva“).

3.7. Objednatel učiněním Objednávky výslovně prohlašuje a zaručuje Poskytovateli, že:
3.7.1. má potřebnou způsobilost, pravomoc a oprávnění k uzavření Smlouvy a plnění svých povinností podle Smlouvy;
3.7.2. je podnikatelem ve smyslu ustanovení § 420 a násl. Občanského zákoníku;
3.7.3. na něj nebyl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, ani u něj neexistuje hrozící úpadek ve smyslu ustanovení § 3 odstavec 4 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení; neexistují žádná neukončená řízení v souvislosti s konkurzem, narovnáním, likvidací, reorganizací, oddlužením či jakýmkoliv dalším řízením, které by mohlo obecně omezit práva věřitelů Objednatele a které by mohlo mít dopad na Objednatele či jakákoliv jeho aktiva;
3.7.4. proti Objednateli ani na jeho majetek nebyla prohlášena exekuce ani výkon rozhodnutí a Objednatel není ani jinak omezen v nakládání se svým majetkem;
3.7.5. neexistuje a nebude existovat žádná skutečnost, pro kterou by mohla kterákoli třetí osoba ve lhůtách stanovených právními předpisy podle kteréhokoli právního předpisu odporovat právnímu jednání Objednatele, kterým je uzavření Smlouvy, tj., zejména Objednatel uzavřením Smlouvy nezkracuje žádného ze svých věřitelů ani nemrhá svým majetkem;
3.7.6. je plně svéprávný, k řádnému uzavření, účinnosti ani plnění Smlouvy Objednatelem není třeba žádných souhlasů či schválení ze strany třetích stran ani není třeba žádných správních ani jiných veřejnoprávních povolení, oznámení či souhlasů, jejichž nedostatek by způsoboval neplatnost Smlouvy, nebo které měl Objednatel obdržet v souvislosti s uzavřením a plněním Smlouvy, a které by nebyly dodrženy.
4. PŘEDMĚT SMLOUVY
4.1. Předmětem Smlouvy je závazek Poskytovatele poskytovat Objednateli produkty nebo služby (Australské květové esence)a závazek Objednatele zaplatit za tyto produkty nebo službu Poskytovateli sjednanou Cenu (dále jen „Služba“).
4.2. Předmětem Služby je zejména:
4.2.1. doručení objednaných produktů ABFE (Australské květové esence)
 4.2.2. poskytunutí objednaných služeb - semináře, konzultace, přednášky.